ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ)
0421.3/11405 เรื่องการแจ้งย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และการยกเลิกสถานที่ในการเสนอราคา
Click
 
 
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 141 เรื่องยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา (ลาดพร้าว)
Click
 
 
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ สมพ./ป. 075/2550เรื่องการขึ้นทะเบียนรายชื่อ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
Click
 
 
 
การให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศกระทรวงการคลัง
Click
 
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
Click
 
 
 
ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา สาขาพหลโยธิน
Click
 
 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Click
 
 
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงการคลัง
Click
 
 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
Click
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
Click
 
 
 
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคา
Click
 
 
 
     
     
 
 
     
     
  บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด
ดำเนินการย้ายสำนักงานใหญ่จากสาขาลาดพร้าวมายัง สาขาพหลโยธิน และปิดสำนักงานสาขาลาดพร้าว รายละเอียดปรากฎตามประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0421.3/11405 เรื่องการแจ้งย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และการยกเลิกสถานที่ในการเสนอราคา และ ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 141 เรื่องยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
 
 
 
     
 

ระบบประมูลระเบียบฯ ปี 2549
Click

 

ทดสอบระบบตามหลักเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ
Click

 

ทดสอบระบบแบบเก่า
Click

 
ระบบประมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Click
 
ดาวน์โหลดโปรแแกรมจาวา
Click
   
 
คู่มือการใช้งานประมูลแบบปิด
(Sealed Bid) ตามระเบียบฯ 2549
Click
 
คู่มือการใช้งานประมูลแบบปิด
(Sealed Bid) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Click
 
คู่มือการใช้งานประมูลแบบเปิด
(Reverse) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Click
   
   
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาที่มาลงทะเบียน 2548 Click
 
สัญญา 3 ฝ่าย 2548 Click
 
เอกสารยืนยันในการเสนอราคา 2548
Click
   
   
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาที่มาลงทะเบียน 2549 Click
 
สัญญา 3 ฝ่าย 2549 Click
   
บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ชีล จํากัด
408/123 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2619 2001-2 โทรสาร 0 2279 0048